top of page

Vedtekter

Navn

Det ble på stiftelsesmøte 07 april 2016 vedtatt at navnet på supporterklubben til Levanger Fotballklubb skal være LFK Stallions.

Formål

LFK Stallions skal være en uavhengig supporterklubb, men med tett samarbeid opp mot Levanger Fotballklubb. Formålet er å støtte Levanger Fotballklubb på deres kamper. I tillegg ønsker vi å leve opp til våre verdier

Medlemmer og medlemskontingent

Medlemskontingent bestemmes av årsmøtet. Medlemskap og stemmeberettiget i LFK Stallions er man først fra den dag kontingent er registrert betalt. Utmelding skal skje skriftlig, og får virkning fra når denne er mottatt.

Vedtektsendringer

Vedtekter kan endres først når det er 2/3 flertall i styret.

Signaturrett

Alle i stallions styre.

Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Dette skal avholdes i vårsemesteret hvert år.

 • Styret sørger for å kalle inn til årsmøte 1 måned før årsmøte-dato

 • Styret varsler valgkomite om å starte arbeidet med innstilling til valg på årsmøte

 • Styret sender ut årsmøtepapirer

Årsmøte gjennomføres etter følgende agenda:

 1.  Åpning – konstituering

 2.  Årsrapport for siste års aktiviteter

 3.  Aktivitetsplan for kommende år

 4.  Regnskap foregående år

 5.  Budsjett for kommende år

 6.  Andre saker

 7.  Valg

Årsmøtets oppgaver

 • Godkjenne de stemmeberettigede.

 • Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

 • Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

 • Behandle foreningens årsmelding.

 • Behandle foreningens regnskap

 • Behandle innkomne forslag og saker

 • Fastsette medlemskontingent

 • Vedta foreningens budsjett

 • Bestemme foreningens organisasjon

 • Velge Valgkomité

Styrets funksjon og sammensetning

Styret skal:

 • Planlegge og ivareta supporterklubbens totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap. Styret har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben

 • Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede myndigheter

 • Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad

 • Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett

 • Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse.

 • Det er viktig med en riktig arbeidsfordeling som skal ivareta drift og utvikling.. Alt må baseres på at medlemmene blir ivaretatt.

 • Det er viktig at alle tillitsvalgte har klart definerte oppgaver og ansvarsområder. Styret og eventuelle grupper/utvalg, diskuterer arbeidsfordeling, og at spesiell kompetanse og/eller interesse ivaretas.

Ved avvikling av LFK Stallions

LFK Stallions kan avvikles hvis foreningen «dør» ut, og det er over 2/3 flertall i styret for dette. Eventuelle midler som måtte være i foreningen overføres til LFK eller til barneavdelingen ved Sykehuset Levanger.

Vedtatt på Stiftelsesmøte 7. april 2016.

bottom of page